11 FAKTA TENTANG JENDRAL KHALID BIN WALID

Tags:


KHALID bin Walid adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai keutamaan. Kontribusinya terhadap Islam tidak diragukan lagi dan sudah dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Berikut adalah beberapa fakta soal Khalid bin Walid yang dikumpulkan dari berbagai sumber:
1. Khalid tidak pernah kalah dalam satu peperanganpun baik pada saat jahiliyah atau setelah masuk Islam
2. Nama lengkapnnya adalah Khalid bin Walid bin Al-Mugiroh Al-Qurasy Al-Makhzumy Al-Makky, anak saudari ummul mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiallahu �anhu.
3. Khalid adalah seorang lelaki yang kekar, berpundak lebar, bertubuh kuat, sangat menyerupai Umar bin Al-Khattab radhiallahu �anhu.
4. Tahun kedelapan hijriyah, Khalid memeluk Islam.
5. Khalid merupakan seorang panglima perang yang jenius. Pada waktu perang Mu�tah, jumlah tentara kaum muslimin pada saat itu sekitar tiga ribu personil sementara bangsa Romawi memilki dua ratus ribu personil. Melihat tidak adanya keseimbangan jumlah tentara kaum muslimin dibanding musuh mereka, terkuaklah sikap kesatria dan kepahlawanan kaum muslimin pada peperangan ini. Nabi shallallahu �alaihi wa sallam telah memerintahkan agar pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, dan jika dia terbunuh maka kepeminpinan berpindah kepada Ja�far bin Abi Thalib, dan jika terbunuh maka kepeminpinan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah.
Semua pemimpin tersebut mati syahid pada peperangan ini, lalu bendera diambil alih oleh Tsabit bin Aqrom, dan dia berkata kepada kaum muslimin: �Pilihlah seorang lelaki sebagai pemimpin kalian!�
Maka mereka memilih Khalid bin Walid. Maka pada peristiwa inilah tampak jelas keberanian dan kejeniusannya. Dia kembali mengatur para pasukan, dan mengubah strategi dengan menjadikan pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri dan sebaliknya pasukan sayap kiri berpindah ke sebelah kanan. Kemudian sebagian pasukan diposisikan agak mundur setelah beberapa saat mereka datang seakan pasukan bantuan yang baru datang. Ini dilakukan guna melemahkan semangat berperang musuh kemudian kesatuan tentara kaum Muslimin terlihat menjadi besar atas pasukan kaum Romawi sehingga menyebabkan mereka mundur.
5. Khalid bin Walid diberhentikan sebagia panglima perang oleh Umar bin Khattab. Perkataan Umar yang sangat terkenal waktu itu adalah , �Aku memecat Khalid sehingga masyarakat mengetahui bahwa sesungguhnya Allah membela agamanya tidak dengan Khalid.�
6. Di antara ungkapan Khalid yang agung adalah, �Tidaklah sebuah malam di mana aku bersama seorang pengantin yang aku cintai lebih aku sukai dari sebuah malam yang dingin lagi bersalju dalam sebuah pasukan kaum muhajirin guna menyerang musuh.�
7. Khalid pernah menulis sebuah surat kepada kaisar Persia berisi, �Sungguh aku telah telah datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana orang-orang Persia menyenangi minum khamr.�
8. Qais bin Hazim berkata, �Aku telah mendengar Khalid berkata, �Berjihad telah menghalangiku mempelajari Al-Qur�anul Karim.��
Abu Zannad berkata, �Pada saat Khalid akan meninggal dunia dia menangis dan berkata, �Aku telah mengikuti perang ini dan perang ini bersama pasukan, dan tidak ada satu jengkalpun dari bagian tubuhku kecuali padanya terdapat bekas pukulan pedang atau lemparan panah atau tikaman tombak dan sekarang aku mati di atas ranjangku terjelembab sebagaimana matinya seekor unta. Janganlah mata ini terpejam seperti mata para pengecut. ��
9. Ketika wafat, Khalid hanya meninggalkan kuda, dan senjatanya saja yang dijadikan sebagai sedekah di jalan Allah. Pada saat berita kematian tersebut sampai kepada Amirul Mu�minin Umar bin Al-Kattab dia berkata, �Semoga Allah meberikan rahmatnya kepada Abu Sulaiman, sesungguhnya dia seperti apa yang kami perkirakan.�
10. Nabi Shallallahu �alaihi wa sallam bersabda, �Adapun Khalid maka dia telah menyimpan baju besinya dan perlengkapan berperangnya di jalan Allah.�
11. Khalid wafat pada tahun 21 Hijriah di Himsh pada usia 52 tahun. []
Sumber: Biografi Khalid bin Walid Radhiyallahu�anhu, Dr. Amin bin Abdullah asy-Syaqawi,http://www.islamhouse.com/p/285620
islampos.com

HP ANDROID Kamu Memiliki Tampilan Yg Membosankan? : KLIK!! Download Aplikasi 3D Live Wallpaper Parallax Android Gratis

bfuafib

Post a Comment

Lagi Hangat